Regulamin

Regulamin sklepu internetowego RGB Automatyka obowiązujący od 10.2015 r.

Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez RGB Elektronika Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego pod adresem www.rgbautomatyka.pl, w tym m.in. warunki składania zamówień na towary dostępne w Sklepie, zasady dostarczania zamówionych towarów do Klienta, sposób i termin zapłaty ceny, uprawnienia związane z odstąpieniem od umowy oraz zasady składania reklamacji.

Ponadto Regulamin określa zasady i warunki świadczenia przez RGB Elektronika Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu nieodpłatnych usług drogą elektroniczną - prowadzenia Konta.

Właścicielem sklepu RGB Automatyka jest RGB ELEKTRONIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP. K.

Słowniczek:

Dni robocze – wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy;

Czas realizacji zamówienia – czas, w jakim Sklep przekaże zamówienie przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta formę dostawy;

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której przepisy przyznają zdolność prawną, posiadająca Konto Klienta lub zawierająca umowę ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu;

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, który zawiera za pośrednictwem Sklepu umowę ze Sprzedawcą w celach niezwiązanych bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto Klienta – utworzony po rejestracji indywidualny panel administracyjny Klienta w ramach Sklepu służący m.in. do realizacji składanych zamówień, sprawdzania historii zamówień, danych dotyczących wpłat i nadpłat z tytułu zamówień;

Regulamin – niniejszy regulamin;

Przelew elektroniczny – płatność wykonywana przez Klienta z konta bankowego, za pośrednictwem systemów płatności on-line;np: FirstData, PayPall;

Przelew bankowy – płatność wykonywana przez Klienta w Banku poprzez konto internetowe lub stacjonarne lub w placówce Poczty Polskiej;

Sklep – sklep internetowy działający pod adresem www.rgbautomatyka.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

Sprzedawca – RGB Elektronika Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jana Długosza 2-6, bud.2 51-162 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 371709, NIP PL:8951985034. Telefon: +48 71 3251505 (opłata, jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora), adres e-mail: [email protected].

§ 1 Ogólne zasady korzystania ze Sklepu

 • Sklep jest udostępniany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Internetu. Warunkiem niezbędnym do skorzystania ze Sklepu jest:
  • komputer z dostępem do Internetu i zainstalowaną przeglądarką internetową;
  • przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 9 lub Chrome 15 lub FireFox 10 lub Opera 11 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą CSS i JavaScript;
  • włączona obsługa plików cookies;
  • posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 • Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu zgodnie z przeznaczeniem i powstrzymać się od wszelkiej działalności, która mogłaby zakłócić prawidłowe funkcjonowanie Sklepu, a za taką działalność uznaje się w szczególności:
  • ingerencję w korzystanie ze Sklepu przez inne osoby, w tym uniemożliwienie korzystania z niego innym Klientom,
  • ingerencję w zawartość Sklepu.
 • Sprzedawca podejmuje na bieżąco działania w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu. W sytuacji stwierdzenia błędów w funkcjonowaniu Sklepu albo problemów technicznych w korzystaniu ze Sklepu, Klient może o tym fakcie poinformować Sprzedawcę telefonicznie pod numerem +48 71 3251505 albo za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] Sprzedawca niezwłocznie podejmie działania zmierzające do przywrócenia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowego wyłączenia dostępu do Sklepu w celu konserwacji albo aktualizacji bazy towarów albo innych informacji kierowanych do Klientów.

§ 2 Konto użytkownika. Rejestracja

 • Rejestracja Konta Klienta jest bezpłatna.
 • W celu rejestracji Konta Klienta Klient zobowiązany jest na stronie Sklepu (http://www.rgbautomatyka.pl/pl/customer/account/login) wpisać aktywny adres e-mail, który chce wykorzystywać w ramach Sklepu oraz hasło.
 • Po wykonaniu czynności o których mowa w § 2 ust. 2 Regulaminu Klient powinien kliknąć na przycisk “załóż konto”.
 • Z chwilą kliknięcia na przycisk o którym mowa § 2 ust. 3 („załóż konto”) Regulaminu zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi prowadzenia Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas rejestracji danych.
 • Klient obowiązany jest minimalizować ryzyka związane pozyskaniem i modyfikowaniem danych Klienta przez osoby nieuprawnione w szczególności przez korzystanie z programu antywirusowego oraz zachowanie w tajemnicy hasła do Konta Klienta.
 • W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się adresem e-mail i hasłem do Konta Klienta jest Klient.
 • Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta Klienta w każdym czasie bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres do doręczeń: RGB Elektronika Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jana Długosza 2-6, bud.2 51-162 Wrocław. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu, chyba że Klient ustali ze Sprzedawcą krótszy termin wypowiedzenia.
 • Sprzedawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie usługi elektronicznej prowadzenia Konta Klienta z Klientem z odpowiednim 30 – dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów, przez które należy rozumieć:
  • istotne naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu,
  • trwałe zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę umotywowane obiektywnymi względami.
 • Sprzedawca może skorzystać z uprawnienia o którym mowa w § 2 ust. 9 lit. a jeżeli wcześniej wezwie Klienta to zaprzestania naruszeń.
 • Klient ma prawo przekazać swoje zastrzeżenia dotyczące wypowiedzenia Sprzedawcy przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] lub też pisemnie na adres do doręczeń: RGB Elektronika Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Jana Długosza 2-6, bud.2 51-162 Wrocław. Reklamacje dotyczące usługi prowadzenia Konta Klienta można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected].

§ 3 Przyjmowanie i realizacja zamówień

 • Sklep prowadzi sprzedaż m.in. sprzedaż urządzeń z zakresu automatyki oraz elektroniki przemysłowej.
 • Informacje o towarach Sklep zamieszcza na stronie www.rgbautomatyka.pl
 • Klient ma do wyboru dwa sposoby składania zamówień:
  • z wykorzystaniem posiadanego przez Klienta Konta,
  • bez konieczności zarejestrowania Konta przez Klienta.
 • Bez względu na wybór sposobu składania zamówienia do dokonania zakupów w Sklepie niezbędne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
 • Klient może składać za pośrednictwem Internetu zamówienia w Sklepie przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 • W celu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Internetu w Sklepie należy:
  • wejść na stronę Sklepu;
  • wybrać towar będący przedmiotem zamówienia i kliknąć przycisk „wybierz” a następnie dodaj „do koszyka”;
  • przejść do koszyka (https://www.rgbautomatyka.pl/pl/checkout/cart/) i wybrać ilość zamawianego towaru;
  • kliknąć przycisk „do kasy” i przejść do formularza zamówienia. W formularzu zamówienia wpisać swoje dane oraz adres, na który ma nastąpić dostawa towaru. Klient może dodatkowo wyrazić zgodę na złożenie Konta Klienta i wrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych;
  • wybrać sposób dostarczenia towaru;
  • wybrać sposób płatności;
  • sprawdzić poprawność danych oraz zapoznać się łącznym kosztem zamówienia;
  • zapoznać się z Regulaminem i następnie zaznaczyć, że akceptuje się Regulamin;
  • wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawa o ochronie danych osobowych w celu realizacji zamówienia;
  • kliknąć przycisk „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”
  • dokonać płatności w przypadku wyboru płatności paypal/przelewem/szybkich płatności
 • Klient, przesyłając do Sklepu zamówienie, składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży zamawianych towarów ze Sklepem. Oferta wiąże przez 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia przez Klienta.
 • Wysłane przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty, co oznacza zawarcie umowy sprzedaży. Jeżeli Sprzedawca nie wyśle potwierdzenia zamówienia w terminie o którym mowa w § 3 ust. 7 Regulaminu, wówczas oferta wygasa.
 • Umowa sprzedaży może zostać zawarta w języku polskim, angielskim, niemieckim lub rosyjskim.
 • Sprzedawca realizuje zamówienia na terenie całego świata.
 • Jeśli realizacja zamówienia okaże się niemożliwa w całości albo w części Sprzedawca niezwłocznie poinformuje o tym Klienta oraz zaproponuje Klientowi:
  • anulowanie całości zamówienia (w takim przypadku Klient zwolni Sprzedawcę z obowiązku realizacji zamówienia; w przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia Sprzedawca dokona niezwłocznie zwrotu wpłaconych środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami, lub wiąże się z kosztami, a Klient wyraźnie zgodził się na ich poniesienie.;
  • anulowanie zamówienia w części, w której jego realizacja nie jest możliwa (w takim przypadku Klient zwolni Sprzedawcę z realizacji zamówienia w zakresie, w jakim nie jest ona możliwe do spełnienia; w przypadku opłacenia przez Klienta zamówienia Sprzedawca dokona niezwłocznie zwrotu wpłaconych środków przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient,(chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami, lub wiąże się z kosztami, a Klient wyraźnie zgodził się na ich poniesienie) z pomniejszeniem o cenę pozostawionych towarów w ramach zamówienia oraz ich koszt dostawy).
 • Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

§ 4 Ceny towarów

 • Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
  • wskazane są jako ceny netto jak i ceny brutto czyli zawierające podatek VAT,
  • podawane są w złotych polskich, Euro, USD.
  • nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy,
  • nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych.
 • Cena w polskich złotych podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen towarów, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Z zastrzeżeniem, iż w przypadku podwyższenia ceny konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy, terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania go o podwyższeniu ceny. Przy czym oświadczenie odstąpieniu wymaga formy pisemnej, pod rygorem bezskuteczności wobec Sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 • Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
 • Koszty dostawy pokrywa Klient. Dostawa towaru odbywa się w wybranej i określonej przez Klienta formie. Informacja o kosztach dostawy dostępna jest na stronie Sklepu.

§ 5 Czas realizacji zamówienia

 • Towar będzie wysłany do Klienta nie później niż w ciągu 1 dnia roboczego licząc od dnia rozpoczęcia realizacji zamówienia zgodnie z § 6 ust. 2 Regulaminu (czas realizacji zamówienia). Ze względu na rodzaj towaru, Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, o którym mowa w z § 5 ust. 1 Regulaminu, o czym Klient będzie poinformowany poprzez kartę produktu.
 • Zamówienie może być dostarczone, według wyboru Klienta:
  • za pośrednictwem firmy kurierskiej,
  • odbiór osobisty przez Klienta.
 • Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, ma możliwość sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera sporządzić protokół oraz niezwłocznie tj. nie później niż następnego dnia roboczego poinformować o tym fakcie Sklep, wysyłać informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. Protokół szkody Klient zobowiązany jest przesłać do Sklepu wraz z reklamacją w terminie jednego dnia roboczego od jego sporządzenia, co niewątpliwie ułatwi jej rozpatrzenie. Klient może również odmówić odbioru przesyłki uszkodzonej.
 • Za dzień realizacji zamówienia lub części zamówienia uznaje się dzień wysłania towaru do Klienta.

§ 6 Formy płatności. Rozpoczęcie realizacji zamówienia

 • Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:
  • płatność przy odbiorze,
  • przelew bankowy, przelew elektroniczny
 • Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  • przy płatności kartą płatniczą – nie później niż w terminie jednego dni roboczego po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności,
  • w przypadku przelewu bankowego i elektronicznego – nie później niż w terminie jednego dnia roboczego po wpłynięciu wpłaty na rachunek bankowy Sklepu,
  • przy płatności przy odbiorze – nie później niż w terminie jednego dnia roboczego po przesłaniu Klientowi przez sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia zgodnie z § 3 ust. 8 Regulaminu.
 • Klient nie ma możliwości zapłaty za część Zamówienia z góry, a za część zamówienia przy odbiorze. Wybrana forma płatności dotyczy całego zamówienia.
 • Ze szczegółowymi informacjami na temat możliwych form płatności Klient może się zapoznać także w trakcie składania zamówienia.

§ 7 Reklamacje

 • Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar bez wad, z zastrzeżeniem § 6 ust. 6 niniejszego paragrafu.
 • Wybrane towary są objęte gwarancją.
 • Jeżeli otrzymany towar jest niezgodny z umową, Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień przysługujących mu od Sprzedawcy z tytułu rękojmi lub z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta.
 • Na zasadzie art. 558 k.c. Sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi - nie dotyczy konsumentów. Procedura zgłaszania reklamacji w ramach gwarancji została opisana na stronie Sklepu - www.rgbautomatyka.pl
 • Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, przy czym:
  • przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli towar:
   • nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
   • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta,
   • został Klientowi wydany w stanie niezupełnym
  • przez wadę prawną należy rozumieć niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli towar:
   • stanowi własność osoby trzeciej,
   • obciążony jest prawem osoby trzeciej,
   • ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu i zgodził się na przesłanie towaru w takim stanie.
 • W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Reklamacja może zostać złożona: osobiście, telefonicznie, listem poleconym lub mailowo na adres: [email protected]. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru.
  W takim przypadku Klient może odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu do doręczeń: RGB Elektronika Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. ul. Długosza 2-6, bud. 2, 51-162 Wrocław.
 • Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem potwierdzającym nabycie go u Sprzedawcy (może to być np. paragon, faktura, dowód zapłaty za konkretne Zamówienie).
 • Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, oraz adres e-mail jakimi posłużył się do Klient składając zamówienie, określenie towaru, który jest reklamowany oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.
 • W ramach składania reklamacji Klient może żądać:
  • naprawienia towaru;
  • wymiany towaru na wolny od wad;
  • obniżenia ceny;
  • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 • Klient powinien zgłosić reklamację w ciągu roku od dnia dostrzeżenia wady. Termin na złożenie reklamacji nie może jednak zakończyć się przed upływem dwuletniego okresu odpowiedzialności Sprzedawcy za towar.
 • Sprzedawca w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, za wadę fizyczną towaru powstałą w przypadku nieprawidłowego zamontowania lub/ uruchomienia, w przypadku gdy czynności te nie zostały wykonane przez Sprzedawcę, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 • W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru i pokryje koszt ponownego wysłania towaru do Klienta. Zwrot środków następuje wedle zasad opisanych w § 9 Regulaminu.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 • Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 r.(Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zamieszczony jest przez Sprzedawcę na końcu Regulaminu i może zostać wykorzystane przez Konsumenta.
 • W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą. Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zwracany towar należy odesłać na adres do doręczeń:
  RGB Elektronika Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K.
  ul. Długosza 2-6, 51- 162 Wrocław.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 • Koszt odesłania towaru ponosi Klient.
 • Na Konsumencie spoczywa obowiązek sprawowania pieczy nad towarem do czasu jego zwrócenia.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • Sprzedawca jest zobowiązany zwrócić Konsumentowi wszelkie otrzymane płatności, w tym cenę towaru oraz koszt dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Zwrot środków następuje wedle zasad opisanych w § 9 Regulaminu.
 • Sprzedawca dokona zwrotu płatności, o których mowa w § 8 ust. 7 Regulaminu nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wysłanego przez Konsumenta zawiadomienia o odstąpieniu od umowy. W przypadku gdy sprzedawca nie zaproponuje, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, Sprzedawcy wolno jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwracanego towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego nadania – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 9 Zwrot środków finansowych

 • Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się z żadnymi kosztami.
 • Jeżeli Klient dokonał płatności przelewem bankowym, przelewem elektronicznym, zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.
 • Jeżeli Klient dokonał płatności gotówką za pobraniem, Sprzedawca dokonuje zwrotu należności na rachunek bankowy Klienta lub za pośrednictwem przekazu pocztowego, po uprzednim ustaleniu z Klientem wybranej przezeń formy zwrotu oraz wezwaniu Klienta do przedstawienia danych wymaganych do przelewu bankowego.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu należności lub opóźnienie takiego zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres poczty elektronicznej wezwania, o którym mowa w §9 ust. 3 Regulaminu, Klient nie przekaże Sprzedawcy wymaganych danych lub gdy odpowiedź na wezwanie będzie niekompletna i uniemożliwi skuteczne dokonanie zwrotu. Sprzedawca wolny jest od odpowiedzialności, także gdy zwrotu nie dokonano lub dokonano z opóźnieniem wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych wymaganych do przelewu bankowego lub przekazu pocztowego. Zwrot należności dokonany zostanie w takim przypadku, niezwłocznie po uzyskaniu ww. danych od Konsumenta.

§ 10 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 • Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) Klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju i w tej samej ilości do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Sklepu chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu na adres:RGB Elektronika Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K., ul. Długosza 2-6, 51-162 Wrocław
 • Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi Klient.

§ 11 Odpowiedzialność

 • Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi konsumentami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta nie będącego konsumentem.
 • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Klienta, w szczególności za utratę przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego hasła. Sprzedawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Klienta lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Sprzedawcę lub przyczyn, za które Sprzedawca ponosi odpowiedzialność.

§ 12 Prywatność i Dane osobowe

§ 13 Postanowienia końcowe

 • Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a RGB Elektronika Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K.
 • Towary prezentowane na stronach www Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Informacja o towarach zamieszczona na stronach www nie oznacza, że towary są dostępne w magazynie Sklepu.
 • Sklep wykorzystuje pliki cookies do obserwacji sposobów użytkowania strony www.rgbautomatyka.pl
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r., poz.1176, z późn. zm.) dla zakupów dokonanych do dnia 24.12.2014 oraz przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 dla zakupów dokonanych od dnia 25.12.2014 r.
 • W przypadku sporów, których stroną jest Konsument, Konsument ma możliwość korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W szczególności Konsument może:
  • skierować wniosek o mediację do Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do regulaminu tego Centrum. Powyższe nie stanowi umowy o mediację ani zgody Sprzedawcy na mediację, o którą wniósł Konsument. Regulamin Centrum Mediacji Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie dostępny jest na stronie internetowej www.sakig.pl/pl/mediacje/regulamin.
  • uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.
 • W przypadku sporów, których stroną jest Klient nie będący konsumentem właściwy jest Sąd ustalony zgodnie z siedzibą Sprzedawcy.
 • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia: 05.2015 r.
 • Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.rgbautomatyka.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Dnia ...............................................

Sprzedawca:
RGB Elektronika Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. ul. Długosza 2-6,51- 162 Wrocław
NIP: 8951985034
e-mail: [email protected]

Nabywca (konsument):
Imię i nazwisko:.................................................
Adres: ..............................................................
Adres e-mail:.....................................................Oświadczenie

Ja/My niniejszym informuję/informujemy o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących towarów: ............................................................................................... (w tym miejscu należy wpisać nazwę Towaru).

Umowa Sprzedaży została zawarta dnia ........................... (w tym miejscu należy wpisać datę zawarcia umowy).

Towar został odebrany w dniu ................................... (w tym miejscu należy wpisać datę odbioru Towaru).

................................ Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli oświadczenie jest przesyłane w wersji papierowej)

X
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zobacz politykę plików cookies