Warunki gwarancji RGB Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

 • 1. Poniższe definicje zawarte w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały następujące znaczenie:
  • a) „Gwarancja” oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji oraz przepisów Kodeksu cywilnego;
  • b) „Karta Gwarancyjna” oznacza dokument obejmujący niniejsze Warunki Gwarancji;
  • c) „Sprzęt” oznacza urządzenie, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w treści niniejszej Karty Gwarancyjnej, oraz urządzenie wolne od wad, które uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast wadliwego Sprzętu, chyba że z treści Warunków Gwarancji wynika wyraźnie inne znaczenie tego określenia;
  • d) „Gwarant” oznacza RGB Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Długosza 2-6, 51- 162 Wrocław.
  • e) „Sprzedawca” RGB Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Długosza 2-6, 51- 162 Wrocław.
  • f) „Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Gwarant dokonujący lub mający dokonać naprawy gwarancyjnej Sprzętu nie są w stanie zapobiec i na które to zdarzenie nie mają wpływu, co obejmuje między innymi zamieszki, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne oraz klęski żywiołowe;
  • g) „Naprawa” oznacza czynności specjalistyczne zmierzające do usunięcia wady Sprzętu objętej Gwarancją wykonane przez Gwaranta na podstawie jednego zgło­szenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu, niezależnie od tego, jaka ilość części zamiennych została użyta przy wykonywaniu tych czynności, przy czym określenie to nie obejmuje czynności związanych z instalacją oraz konserwacją Sprzętu przewidzianych w jego instrukcji obsługi, regulacją Sprzętu;
  • h) „Uprawniony z Gwarancji” oznacza osobę, która nabyła Sprzęt od Sprzedawcy, oraz każdego następnego właściciela Sprzętu posiadającego Kartę Gwarancyjną, który nabył skutecznie prawo do wykonywania uprawnień z tytułu Gwarancji.
 • 2. Gwarant udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu w okresie 12 mie­sięcy od daty jego sprzedaży wyszczególnionej w Karcie Gwarancyjnej. Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania Naprawy Sprzętu u Gwaranta, o którym mowa poniżej w punkcie 4, i kończący się w dniu, w którym Uprawniony z Gwarancji zostanie zawiadomiony przez Gwaranta o zakończeniu Naprawy. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane 2 Istotne Naprawy, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej Istotnej Naprawy Sprzętu.
 • 3. Konieczność dokonania Naprawy Sprzętu winna zostać zgłoszona Gwarantowi.
 • 4. Zgłaszając konieczność dokonania Naprawy Sprzętu uprawniony z Gwarancji winien uprzednio uzgodnić z Gwarantem sposób przekazania Sprzętu w celu Naprawy. Zgłoszenie konieczności naprawy może zostać złożone: osobiście, telefonicznie, listem poleconym lub mailowo na adres: [email protected].
 • 5. W razie uzgodnienia, iż Sprzęt zostanie odebrany przez Gwaranta, winno to nastąpić w terminie 14 dni od daty zgłoszenia konieczności dokonania Naprawy przez Uprawnionego z Gwarancji. W razie niezachowania tego terminu przez Gwaranta, Uprawniony z Gwarancji będzie mógł dostarczyć Sprzęt Gwarantowi na koszt Gwaranta. W razie niemożności dokonania takiego uzgodnienia lub wątpliwości w odniesieniu do jego treści przyjmuje się, iż Sprzęt zostanie dostarczony Gwarantowi przez Uprawnionego z Gwarancji na koszt Gwaranta, z zastrzeżeniem koszt dostarczenia nie może przekroczyć kwoty 30,75 złotych.
 • 6. Naprawa wad Sprzętu objętych Gwarancją nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Sprzętu Gwarantowi lub jego odebrania przez Gwaranta. Usunięcie wad Sprzętu objętych Gwarancją będzie dokonywane w okresie obowiązywania Gwarancji bezpłatnie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów związanych z odebraniem i dostarczeniem przez Punkt Serwisowy Sprzętu podlegającego Naprawie.
 • 7. Części wymieniane w trakcie Naprawy dokonywanej przez Gwaranta będą fabrycznie nowe, tylko i wyłącznie w przypadku nowego Sprzętu i będą stanowiły dokładny odpowiednik części podlegających wymianie.
 • 8. Gwarant nie będzie ponosili odpowiedzialności w razie naruszenia terminów wykonania Naprawy oraz odebrania lub dostarczenia Sprzętu podlegającego Naprawie jeżeli zwłoka w tym zakresie będzie spowodowana działaniem Siły Wyższej, brak części zamiennych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej; ograniczeniami importowymi/eksportowymi na urządzenia i części zamienne; nieprzewidzianymi okolicznościami uniemożliwiające wykonanie naprawy; czas potrzebny na zweryfikowanie wady.
  W takim przypadku terminy te ulegną przedłużeniu o okres wskazany przez Gwaranta .
 • 9. Obowiązek dostarczenia Sprzętu Uprawnionemu z Gwarancji po dokonaniu jego Naprawy spoczywa na Gwarancie. Sprzęt ten powinien zostać dostarczony Uprawnionemu z Gwarancji w terminie 7 dni po zakończeniu Naprawy. Dokładny termin (poprzez określenie dnia i godziny) dostarczenia Sprzętu przez Gwaranta zostanie uzgodniony wspólnie przez Uprawnionego z Gwarancji i Gwaranta. Uprawniony z Gwarancji jest zobowiązany do odebrania w powyższym terminie dostarczonego przez Gwaranta Sprzętu, w którym usunięto wady objęte Gwarancją. W przeciwnym razie Uprawniony z Gwarancji poniesie koszty ponownego dostarczenia Sprzętu przez Gwaranta, przy czym termin, w któ­rym nastąpi to ponowne dostarczenie, nie może przekraczać 7 dni od daty zakończenia Naprawy i zostanie wyznaczony przez Punkt Serwisowy.
 • 10. Warunkiem przeprowadzenia Naprawy Sprzętu przez Gwaranta jest przedstawienie przez Uprawnionego z Gwarancji Karty Gwarancyjnej zawierającej nazwę i model Sprzętu, datę sprzedaży Sprzętu, nazwisko/nazwę nabywcy Sprzętu, nazwę/firmę Sprzedawcy. Sprzedawca jest zobowiązany do uzupełnienia powyższych danych (jeżeli nie zostały one wpisane w momencie wydania Karty Gwarancyjnej nabywcy Sprzętu), jak również wystawienia duplikatu Karty Gwarancyjnej (w razie jej zgubienia lub zniszczenia przez Uprawnionego z Gwarancji) na podstawie przedstawionego przez Uprawnionego z Gwarancji rachunku lub paragonu stanowiącego – poprzez odwołanie się do typu – dowód sprzedaży Sprzętu przez Sprzedawcę.
 • 11. Podłączenie Sprzętu wymagającego fachowej instalacji do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej lub gazowej może być dokonane wyłącznie przez osoby po­siadające niezbędne uprawnienia w tym zakresie pod rygorem utraty uprawnień wyni­kających z Gwarancji. Gwarant może uzależnić dokonanie Naprawy od przed­­stawienia przez Uprawnionego z Gwarancji dowodu potwierdzającego wywiązanie się przez niego z powyższego obowiązku.
 • 12. Sprzęt winien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Jakiekolwiek naprawy Sprzętu dokonane przez osoby inne niż Gwarant powodują utratę uprawnień z tytułu Gwarancji.
 • 13. Gwarancja nie obejmuje:
  • a) uszkodzeń Sprzętu spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi korzystania ze Sprzętu, co dotyczy również jego instalacji i konserwacji;
  • b) uszkodzeń Sprzętu spowodowanych jego użytkowaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem;
  • c) uszkodzeń Sprzętu spowodowanych niewłaściwą lub niezgodną z instrukcją obsługi instalacją, w tym instalacją dokonaną przez osoby nie posiadające niezbędnych w tym zakresie uprawnień (kwalifikacji);
  • d) uszkodzeń Sprzętu spowodowanych korzystaniem przez użytkownika z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
  • e) czynności konserwacyjnych przewidzianych w instrukcji obsługi;
  • f) uszkodzeń Sprzętu spowodowanych w następstwie dokonania jego naprawy przez inne osoby niż Gwarant;
  • g) przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Sprzętu dokonanych przez inne osoby niż Gwarant;
  • h) uszkodzeń Sprzętu spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub energetycznej);
  • i) uszkodzeń Sprzętu powstałych w trakcie jego dostarczania przez Uprawnionego z Gwarancji Gwarantowi w następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia;
  • j) części szklanych oraz żarówek.
 • 14. W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania Naprawy, Uprawniony z Gwarancji (lub użytkownik Sprzętu, który utracił uprawnienia z Gwarancji) poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Sprzętu Gwarantowi, jego naprawą oraz odebraniem, a w przypadku naprawy Sprzętu u użytkownika – koszty naprawy oraz przejazdu pracowników Gwaranta do miejsca, w którym Sprzęt będzie naprawiany. Za nieuzasadnione żądanie Naprawy Sprzętu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (in­stalacyjnych) nie objętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania Naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji.
 • 15. Sprzęt dostarczany przez Uprawnionego z Gwarancji Gwarantowi winien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie. Za odpowiednie zabezpieczenie będzie uważane oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi zabezpieczeniami (blokadami) istniejącymi w chwili odebrania Sprzętu przez Uprawnionego z Gwarancji od Sprzedawcy. W razie niezastosowania przez Uprawnionego z Gwarancji opakowania fabrycznego Sprzętu wraz z powyżej wskazanymi zabezpieczeniami będzie on ponosił wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem Sprzętu dostarczanego Gwarantowi.
 • 16. We wszelkich zakresach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, a w szczególności postanowienia artykułów 577–581.
 • 17. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza oraz nie zawiesza uprawnień Klienta, który nabył Sprzęt u Sprzedawcy, z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

REGULAMIN NAPRAW GWARANCYJNYCH I POGWARNACYJNYCH

I. Naprawy gwarancyjne

 • 1. Serwis wykonuje naprawy gwarancyjne zgodnie z warunkami gwarancji urządzeń.
 • 2. Klient zgłasza urządzenie objęte gwarancją producenta na dedykowaną infolinię producenta lub do serwisu poprzez wypełnienie formularza zgłoszenia na stronie rgbelektronika.pl
 • 3. Urządzenie objęte gwarancją, Klient dostarcza w uzgodniony z serwisem sposób: ubezpieczoną przesyłką kurierską na koszt serwisu, odbiór transportem własnym serwisu, dostarczenie urządzenia do siedziby serwisu.
 • 4. W celu potwierdzenia gwarancji, Klient jest zobowiązany do przedstawienia niezbędnych dokumentów określonych w warunkach gwarancji dołączonych do zakupionego przez niego produktu. W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających, iż dany produkt jest objęty gwarancją, naprawa będzie traktowania jako odpłatna zgodnie z Wyceną Serwisu. Jeżeli odpowiednie dokumenty zostaną dostarczone, czas naprawy będzie liczony od dnia dostarczenia dokumentów przez Klienta.
  Tylko w przypadku rozbieżności pomiędzy okresem gwarancji podawanym w Systemie gwaranta a wynikającym z dokumentu zakupu, Klient jest zobowiązany do przedłożenia dowodu zakupu zawierającego numer seryjny urządzenia.
 • 5. Naprawy gwarancyjne są wykonywane przez Serwis nieodpłatnie z wyłączeniem przypadków określonych w warunkach gwarancji. Serwis zastrzega sobie prawo do nieuznania nieodpłatnej naprawy w ramach gwarancji jeżeli:
  • a. nastąpiła ingerencja w sprzęt podmiotów nieuprawnionych;
  • b. sprzęt został uszkodzony mechanicznie;
  • c. stwierdzone uszkodzenie jest następstwem eksploatacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem sprzętu opisanym lub/i w instrukcji użytkownika (w przypadku gdy instrukcja została dostarczona wraz z urządzeniem);
  • d. nastąpiła jakakolwiek ingerencja plomby gwarancyjnej sprzętu przez podmiot nieuprawniony;

W takim przypadku, Klient jest uprawniony do złożenia oświadczenia o rezygnacji z naprawy lub zlecenia wykonania naprawy pogwarancyjnej na zasadach określonych w części II Regulaminu.

 • 6. Na wymienione w procesie naprawczym części lub urządzenia Serwis udziela gwarancji zgodnej z warunkami gwarancji.
 • 7. Pozostałe kwestie dotyczące napraw gwarancyjnych nie ujęte w niniejszym Regulaminie regulują gwarancje urządzeń.
X
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zobacz politykę plików cookies