Warunki gwarancji RGB Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. 

I) Poniższe definicje zawarte w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały następujące znaczenie:  

 1. Dokument Gwarancyjny” oznacza fakturę VAT wystawioną przez Gwaranta z tytułu sprzedaży towaru objętego Gwarancją; 
 2. „Formularz reklamacyjny” oznaczdokument otrzymywany przez Uprawnionego z gwarancji drogą elektroniczną na wskazany przez niego adres e-mail po dokonaniu zakupu Sprzętu objętego Gwarancją; 
 3. „Gwarancja” oznacza uprawnienia Uprawnionego z gwarancji oraz obowiązki Gwaranta wynikające z niniejszych Warunków Gwarancji oraz przepisów Kodeksu cywilnego; 
 4. „Gwarant” lub „Sprzedawca” oznacza RGB Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Długosza 2-6, 51- 162 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000750271, NIP: 8951985034, dane kontaktowe: telefon: +48 71 3251505 (opłata jak za połączenie standardowe wg cennika właściwego operatora), adres e-mail: [email protected];  
 5. „Naprawa” oznacza czynności specjalistyczne zmierzające do usunięcia wady Sprzętu objętej Gwarancją wykonane przez Gwaranta na podstawie jednego zgłoszenia konieczności dokonania naprawy Sprzętu, niezależnie od tego, jaka ilość części zamiennych została użyta przy wykonywaniu tych czynności, przy czym określenie to nie obejmuje czynności związanych z instalacją oraz konserwacją Sprzętu przewidzianych w jego instrukcji obsługi, regulacją Sprzętu; 
 6. Opis produktu oznacza przypisaną do każdego towaru oferowanego na stronie internetowej sklepu internetowego RGB Automatyka prowadzonego przez Sprzedaw informację o okresie Gwarancji przysługującej na dany towar; 
 7. „Serwis” oznacza jednostkę organizacyjną Gwaranta świadczącą usługi Naprawy Sprzętu, w tym jego wad zgłoszonych w ramach Gwarancji w określonych punktach serwisowych; 
 8. „Siła Wyższa” oznacza jakiekolwiek zewnętrzne zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, któremu Gwarant dokonujący lub mający dokonać naprawy gwarancyjnej Sprzętu nie są w stanie zapobiec i na które to zdarzenie nie mają wpływu, co obejmuje w szczególności klęski żywiołowekonflikty zbrojne oraz niepokoje społeczne takie jak zamieszki, strajki, spory zbiorowe itp.; 
 9. „Sprzęt” oznacza urządzenie, którego nazwa, model oraz numer fabryczny zostały wyszczególnione w treści Dokumentu Gwarancyjnego, w tym urządzenie, które uprawniony z Gwarancji otrzymał w wyniku wymiany wadliwego Sprzętu na skutek pozytywnego rozpatrzenia Zgłoszenia gwarancyjnego; 
 10. „Uprawniony z Gwarancji” lub „Klient” oznacza osobę, która nabyła Sprzęt od Sprzedawcy, oraz każdego następnego właściciela Sprzętu dysponującego Dokumentem Gwarancyjnym, który nabył skutecznie prawo do wykonywania uprawnień z tytułu Gwarancji; 
 11. „Warunki Gwarancji” oznacza niniejszy dokument; 
 12. „Zgłoszenie gwarancyjne” oznacza zgłoszenie przez Uprawnionego z gwarancji wady Sprzętu objętego Gwarancją dokonywane poprzez przesłanie Gwarantowi Formularza reklamacyjnego. 

II) Gwarant udziela Gwarancji sprawnego działania Sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty jego sprzedaży wskazanej w Dokumencie Gwarancyjnym, chyba że w Opisie produktu przewidziany jest inny termin obowiązywania GwarancjiGwarancja obowiązuje na terytorium całego świata. Okres obowiązywania Gwarancji ulegnie przedłużeniu o okres rozpoczynający się w dniu zgłoszenia konieczności dokonania Naprawy Sprzętu u Gwaranta i kończący się w dniu, w którym Uprawniony z Gwarancji zostanie zawiadomiony przez Gwaranta o zakończeniu Naprawy. Jeżeli w następstwie wykonania obowiązków wynikających z niniejszych Warunków Gwarancji Uprawniony z Gwarancji otrzymał zamiast Sprzętu wadliwego Sprzęt wolny od wad lub też zostały dokonane dwie Naprawy o istotnym charakterze, przewidziany powyżej okres obowiązywania Gwarancji biegnie na nowo od chwili otrzymania przez Uprawnionego z Gwarancji Sprzętu wolnego od wad lub dokonania ostatniej istotnej Naprawy Sprzętu. 

III) Sprzęt winien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Jakiekolwiek naprawy Sprzętu dokonane przez osoby inne niż Gwarant powodują utratę uprawnień z tytułu Gwarancji. 

IV) Gwarancja nie obejmuje:  

 1. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych przez jego użytkownika w następstwie niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi korzystania ze Sprzętu, co dotyczy również jego instalacji i konserwacji; 
 2. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych jego użytkowaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem; 
 3. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych niewłaściwą lub niezgodną z instrukcją obsługi instalacją, w tym instalacją dokonaną przez osoby nie posiadające niezbędnych w tym zakresie uprawnień (kwalifikacji); 
 4. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych korzystaniem przez użytkownika z niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych; 
 5. czynności konserwacyjnych przewidzianych w instrukcji obsługi; 
 6. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych w następstwie dokonania jego naprawy przez inne osoby niż Gwarant; 
 7. przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Sprzętu dokonanych przez inne osoby niż Gwarant; 
 8. uszkodzeń Sprzętu spowodowanych przez czynniki zewnętrzne (wyładowania atmosferyczne, nieprawidłowe działanie sieci elektrycznej, wodnej, kanalizacyjnej lub energetycznej); 
 9. uszkodzeń Sprzętu powstałych w trakcie jego dostarczania przez Uprawnionego z Gwarancji Gwarantowi w następstwie jego nieodpowiedniego zabezpieczenia; 
 10. części szklanych oraz żarówek. 

V) Podłączenie Sprzętu wymagającego fachowej instalacji do sieci elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej lub gazowej może być dokonane wyłącznie przez osoby posiadające niezbędne uprawnienia w tym zakresie pod rygorem utraty uprawnień wynikających z Gwarancji. Gwarant może uzależnić dokonanie Naprawy od przedstawienia przez Uprawnionego z Gwarancji dowodu potwierdzającego wywiązanie się przez niego z powyższego obowiązku. 

VI) We wszelkich zakresach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności postanowienia artykułów 577–581 Kodeksu cywilnego. 

VII) Gwarancja nie wyłącza uprawnień Klienta będącego Konsumentem, który nabył Sprzęt u Gwaranta, z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. 

 

REGULAMIN NAPRAW GWARANCYJNYCH   

Naprawy gwarancyjne 

I) Serwis wykonuje Naprawy gwarancyjne zgodnie z postanowieniami niniejszych Warunków Gwarancji. 

II) Uprawniony z gwarancji po dokonaniu zakupu Sprzętu objętego Gwarancją otrzymuje od Gwaranta automatyczną wiadomość e-mail wraz z opisem procedury dokonania Zgłoszenia gwarancyjnego oraz Formularzem reklamacyjnym. 

III) Uprawniony z gwarancji dokonuje Zgłoszenia gwarancyjnego poprzez wypełnienie Formularza Gwarancyjnego zawierającego: 

 1. dane firmy Uprawnionego z gwarancji obejmujące: nazwę, NIP, adres prowadzenia działalności gospodarczej, adres do wysyłki oraz możliwość zaznaczenia odbioru osobistego Sprzętu; 
 2. dane osoby upoważnionej do kontaktu obejmujące: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail oraz adres e-mail osoby upoważnionej do obsługi płatności; 
 3. opis Sprzętu obejmujący nazwę modelu, numer seryjny oraz numer plomby gwarancyjnej; 
 4. opis usterki zawierający pisemną charakterystykę usterki oraz kody błędów wyświetlane na ekranach urządzeń, jeśli takowe wystąpiły. 

IV) Do każdego Formularza reklamacyjnego załączony jest list przewozowy, który Uprawniony z gwarancji może umieścić na przesyłce zawierającej reklamowany Sprzęt. 

V) Warunkiem przeprowadzenia Naprawy Sprzętu przez Gwaranta jest przedstawienie przez Uprawnionego z Gwarancji Dokumentu Gwarancyjnego zawierającego nazwę i model Sprzętu, datę sprzedaży Sprzętu, nazwisko/nazwę nabywcy Sprzętu, nazwę/firmę Sprzedawcy. Sprzedawca jest zobowiązany do uzupełnienia powyższych danychjeżeli nie zostały one wpisane do Dokumentu Gwarancyjnego w momencie jego wydania Uprawnionemu z Gwarancji. 

VI) W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających, iż dany produkt jest objęty Gwarancją, Naprawa będzie traktowania jako odpłatna zgodnie z wyceną Serwisu. Czas Naprawy będzie liczony od dnia dostarczenia Serwisowi wymaganych dokumentów przez Uprawnionego z gwarancji.  

VII) Zgłaszając konieczność dokonania Naprawy Sprzętu uprawniony z Gwarancji winien uprzednio uzgodnić z Gwarantem sposób przekazania Sprzętu w celu Naprawy. Zgłoszenie konieczności Naprawy może zostać złożone: osobiście, telefonicznie, listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]. 

VIII) Uprawniony z gwarancji może dostarczyć Sprzęt objęty Zgłoszeniem Gwarancyjnym Gwarantowi według własnego wyboru w jeden z następujących poniższych sposobów:

 1. ubezpieczoną przesyłką kurierską na koszt Serwisu;
 2. bezpośrednie dostarczenie Sprzętu do siedziby Serwisu; 
 3. zlecenie odbioru Sprzętu Gwarantowi w miejscu wskazanym przez Uprawnionego z gwarancji na terytorium Polski. 

IX) W razie uzgodnienia, iż Sprzęt zostanie odebrany przez Gwaranta, winno to nastąpić w terminie 14 dni od daty zgłoszenia konieczności dokonania Naprawy przez Uprawnionego z Gwarancji. W razie niezachowania tego terminu przez Gwaranta, Uprawniony z Gwarancji będzie mógł dostarczyć Sprzęt Gwarantowi na koszt Gwaranta. W razie niemożności dokonania takiego uzgodnienia lub wątpliwości w odniesieniu do jego treści przyjmuje się, iż Sprzęt zostanie dostarczony Gwarantowi przez Uprawnionego z Gwarancji na koszt Gwaranta, z zastrzeżeniem, że koszt dostarczenia nie może przekroczyć kwoty 30,75 złotych. 

X) Sprzęt dostarczany przez Uprawnionego z Gwarancji Gwarantowi winien być odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniami w transporcie. Za odpowiednie zabezpieczenie będzie uważane oryginalne opakowanie fabryczne wraz z wszelkimi zabezpieczeniami (blokadami) istniejącymi w chwili odebrania Sprzętu przez Uprawnionego z Gwarancji od Sprzedawcy. W razie niezastosowania przez Uprawnionego z Gwarancji opakowania fabrycznego Sprzętu wraz z powyżej wskazanymi zabezpieczeniami będzie on ponosił wszelkie ryzyka związane z uszkodzeniem Sprzętu dostarczanego Gwarantowi. 

XI) Naprawa wad Sprzętu objętych Gwarancją nastąpi w terminie 30 dni od daty dostarczenia Sprzętu Gwarantowi lub jego odebrania przez Gwaranta. Usunięcie wad Sprzętu objętych Gwarancją będzie dokonywane w okresie obowiązywania Gwarancji bezpłatnie. Uprawniony z Gwarancji nie będzie ponosił w okresie obowiązywania Gwarancji żadnych kosztów związanych z odebraniem i dostarczeniem przez punkt serwisowy Sprzętu podlegającego Naprawie. 

XII) Gwarant nie będzie ponosił odpowiedzialności w razie naruszenia terminów wykonania Naprawy oraz odebrania lub dostarczenia Sprzętu podlegającego Naprawie, jeżeli zwłoka w tym zakresie będzie spowodowana: 

 1. działaniem Siły Wyższej, 
 2. brakiem części zamiennych na terytorium Polski 
 3. ograniczeniami importowymi lub eksportowymi na urządzenia i części zamienne, 
 4. charakterem lub zakresem usterki Sprzętu generującym dodatkowy czas niezbędny do dokonania diagnozy i Naprawy, 
 5. innymi nieprzewidzianymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe wykonanie Naprawy. W takim przypadku terminy te ulegną przedłużeniu o okres wskazany przez Gwaranta. 

XIII) W przypadku nieuzasadnionego żądania dokonania Naprawy, Uprawniony z Gwarancji (lub użytkownik Sprzętu, który utracił uprawnienia z Gwarancji) poniesie wszelkie koszty związane z dostarczeniem Sprzętu Gwarantowi, jego naprawą oraz odebraniem, a w przypadku naprawy Sprzętu u Uprawnionego z Gwarancji – koszty naprawy oraz przejazdu pracowników Gwaranta do miejsca, w którym Sprzęt będzie naprawiany. Za nieuzasadnione żądanie Naprawy Sprzętu będzie uważane w szczególności żądanie usunięcia uszkodzeń lub dokonania czynności konserwacyjnych (instalacyjnych) nieobjętych Gwarancją, jak również żądanie dokonania Naprawy pomimo utraty uprawnień z Gwarancji. 

XIV) Obowiązek dostarczenia Sprzętu Uprawnionemu z Gwarancji po dokonaniu jego Naprawy spoczywa na Gwarancie. Sprzęt ten powinien zostać dostarczony Uprawnionemu z Gwarancji w terminie 7 dni po zakończeniu Naprawy. Dokładny termin (poprzez określenie dnia i godziny) dostarczenia Sprzętu przez Gwaranta zostanie uzgodniony wspólnie przez Uprawnionego z Gwarancji i Gwaranta. Uprawniony z Gwarancji jest zobowiązany do odebrania w powyższym terminie dostarczonego przez Gwaranta Sprzętu, w którym usunięto wady objęte Gwarancją. W przeciwnym razie Uprawniony z Gwarancji poniesie koszty ponownego dostarczenia Sprzętu przez Gwaranta, przy czym termin, w którym nastąpi to ponowne dostarczenie, nie może przekraczać 7 dni od daty zakończenia Naprawy i zostanie wyznaczony przez Gwaranta. 

XV) Naprawy gwarancyjne są wykonywane przez Serwis nieodpłatnie z wyłączeniem przypadków określonych w Warunkach Gwarancji. Serwis zastrzega sobie prawo do nieuznania nieodpłatnej naprawy w ramach Gwarancji, jeżeli:  

 1. nastąpiła ingerencja w Sprzęt przez osobę lub podmiot nieuprawniony; 
 2. Sprzęt został uszkodzony mechanicznie; 
 3. stwierdzone uszkodzenie jest następstwem eksploatacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem Sprzętu opisanym lub/i w instrukcji użytkownika (w przypadku, gdy instrukcja została dostarczona wraz z urządzeniem); 
 4. nastąpiła jakakolwiek ingerencja plombę gwarancyjną Sprzętu przez osobę lub podmiot nieuprawniony. 

XVI) Na wymienione w procesie naprawczym części lub urządzenia Serwis udziela Gwarancji zgodnej z Warunkami Gwarancji. Uprawnionemu z gwarancji wydawany jest Dokument Gwarancyjny. 

XVII) Jeżeli Sprzęt objęty jest gwarancją jego producenta, nabywca Sprzętu może dokonać zgłoszenia gwarancji zgodnie z procedurą wskazaną przez producenta Sprzętu. 

XVIII) Niniejsze Warunki Gwarancji obowiązują od dnia 13 listopada 2019 roku. Do towarów zakupionych przed 13 listopada 2019 roku zastosowanie mają Warunki Gwarancji w brzmieniu obowiązującym przed 13 listopada 2019 roku. 

X
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zobacz politykę plików cookies