REKLAMACJE I ZWROTY

Zwroty:

Zgodnie z Ustawą o Prawach Konsumenta z dnia 30.05.2014 r.(Dz. U. z 2014 roku, poz. 827) Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Kupujący niebędący Konsumentem może dokonać zwrotu zakupionych towarów w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) od daty dostawy, przy czym decyzja o przyjęciu takiego zwrotu należy wyłącznie do RGB.

Zwrot towaru w ramach odstąpienia od umowy jest możliwy, jeśli:

 • zwracane towary są kompletne;
 • towary są zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze konieczność jego ewentualnego późniejszego zwrotu;
 • zwracany towar nie był zamawiany na wyraźne życzenie Klienta;

W przypadku rezygnacji z zakupu zwracany towar wraz z oświadczeniem o odstąpieniu należy odesłać na adres:

RGB Elektronika Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Długosza 2-6, 51- 162 Wrocław.

z dopiskiem: "Zwrot"

WAŻNE:

 • Koszt odesłania towaru nie podlega zwrotowi. RGB nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem;
 • Równowartość towaru wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona Konsumentowi niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Zwrot środków następuje wedle zasad opisanych w § 9 Regulaminu (Zwrot środków finansowych);
 • Tylko dobrze zabezpieczona przesyłka gwarantuje przyjęcie zwrotu;

W przypadku decyzji o przyjęci zwrotu towaru od Klienta niebędącego konsumentem (dalej: Kupujący) RGB zwróci Kupującemu cenę zapłaconą przez Kupującego za towary pomniejszoną o 20% (dwadzieścia procent) tej ceny z tytułu poniesienia kosztów weryfikacji zwróconych Produktów. Wskazana powyżej wartość wynikająca z rezygnacji z zakupu zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, nie później jednak niż w terminie 14 dni. Zwrot środków następuje wedle zasad opisanych w § 9 Regulaminu (Zwrot środków finansowych);

Reklamacje:

Jeżeli otrzymany towar jest wadliwy, Klient ma prawo do skorzystania z uprawnień określonych w gwarancji produktu.

Konsument może również złożyć reklamację w Sklepie z tytułu rękojmi. W przypadku stwierdzenia wady towaru Konsumentowi przysługuje uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

W takim przypadku wadliwy towar należy odesłać na adres:

RGB Elektronika Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K.

ul. Długosza 2-6, 51- 162 Wrocław.

z dopiskiem: "Reklamacja"

RĘKOJMIA

 • 1. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, przy czym:
  • a. przez wadę fizyczną należy rozumieć niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli towar:
   • nie ma właściwości, które towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie sprzedaży oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
   • nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił Klienta,
   • został Klientowi wydany w stanie niezupełnym
  • b. przez wadę prawną należy rozumieć niezgodność towaru z umową sprzedaży, w szczególności jeżeli towar:
   • stanowi własność osoby trzeciej,
   • obciążony jest prawem osoby trzeciej,
   • ograniczenie w korzystaniu z towaru lub rozporządzaniu nim wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.
 • 2. Nie jest wadą fizyczną ubytek czy też uszkodzenie towaru, o którym Klient został poinformowany przed dokonaniem zakupu i zgodził się na przesłanie towaru w takim stanie.
 • 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie. Reklamacja może zostać złożona: osobiście, telefonicznie, listem poleconym lub mailowo na adres: [email protected]. Uprawnienie to przysługuje w ciągu 2 (dwóch) lat od daty doręczenia towaru.
  W takim przypadku Klient może odesłać towar przesyłką pocztową ekonomiczną na adres Sklepu do doręczeń: RGB Elektronika Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Sp. K. ul. Długosza 2-6, bud. 2, 51-162 Wrocław.
 • 4. Celem rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany towar wraz z dowodem potwierdzającym nabycie go u Sprzedawcy (może to być np. paragon, faktura, dowód zapłaty za konkretne Zamówienie).
 • 5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię, nazwisko, oraz adres e-mail jakimi posłużył się do Klient składając zamówienie, określenie towaru, który jest reklamowany oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń wraz z żądaniem Klienta związanym ze składaną reklamacją. Reklamacja składana pisemnie powinna zawierać ponadto adres korespondencyjny Klienta. W przypadku braku ww. danych Sprzedawca może zwrócić się do Klienta o uzupełnienie ww. danych.
 • 6. W ramach składania reklamacji Klient może żądać:
  • a. naprawienia towaru;
  • b. wymiany towaru na wolny od wad;
  • c. obniżenia ceny;
  • d. odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.
 • 7. Klient powinien zgłosić reklamację w ciągu roku od dnia dostrzeżenia wady. Termin na złożenie reklamacji nie może jednak zakończyć się przed upływem dwuletniego okresu odpowiedzialności Sprzedawcy za towar.
 • 8. Sprzedawca w ciągu 14 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji towaru zgłoszonej przez Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 • 9. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, za wadę fizyczną towaru powstałą w przypadku nieprawidłowego zamontowania lub/ uruchomienia, w przypadku gdy czynności te nie zostały wykonane przez Sprzedawcę, albo przez Kupującego, który postąpił według instrukcji otrzymanej od Sprzedawcy.
 • 10. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sprzedawca zwróci Klientowi koszty związane z odesłaniem reklamowanego towaru i pokryje koszt ponownego wysłania towaru do Klienta. Zwrot środków następuje wedle zasad opisanych w § 9 Regulaminu (Zwrot środków finansowych).

GWARANCJA

Gwarancja udzielana jest na wybrane towary. W ramach gwarancji reklamowany towar podlega naprawie, na warunkach określonych w gwarancji, przez RGB Elektronika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Warunki gwarancji RGB znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://www.rgbautomatyka.pl/pl/warranty-and-return/warranty-and-service/

WAŻNE:

 • Klient ma prawo sprawdzić stan przesyłki w obecności kuriera.
 • W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania, należy w obecności kuriera lub pracownika poczty sporządzić protokół szkody. W przypadku wykrycia szkody niewidocznej z zewnątrz, Klient może w ciągu 7 dni zgłosić sytuację firmie przewozowej lub sprzedawcy. Protokół szkody przesłany do sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
X
Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zobacz politykę plików cookies